• slid 20
 • slid 20
 • slid 20
 • slid 20
 • slid 20

Jak na to?

Průvodce podáním žádosti o dotaci

Žádost o dotaci v programu Nová zelená úsporám je možné podat pouze elektronicky na portálu Novazelenausporam.cz. Potřebné dokumenty v papírové podobě je pak nutné dodat na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí.

Postup podání žádosti krok za krokem:

1. Najděte si odborníka, který vám zpracuje odborný posudek

Splnění podmínek Programu je nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického posudku. Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat pouze osoby s příslušnou autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, které jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA). Seznamy autorizovaných osob jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKAIT a ČKA.

Odborný posudek může vypracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním ke zpracování energetických auditů a posudků. Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

2. Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

Projednejte váš stavební záměr (na základě vypracovaného odborného posudku) s příslušným stavebním úřadem. Posudek pak spolu s odobrníkem, který jej vypracoval, případně upravte.

3. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů

Nezbytnou přílohou pro podání žádosti o podporu je mimo jiné krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Krycí list technických parametrů musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku. Formulář krycího listu je k dispozici na internetových stránkách programu.

4. Vyplňte elektronickou žádost o podporu

Samotné podání žádosti probíhá elektronicky na stránkách www.novazelenausporam.cz. Zde si musíte nejdříve založit uživatelský účet vyplněním registračního formuláře. V něm zadáte emailovou adresu, na níž bude probíhat komunikace mezi vámi a úřadem, své jméno a heslo.

K dokončení registrace musíte použít verifikačního odkazu, který vám bude zaslán (po odeslání registračního formuláře) na emailový kontakt, který jste uvedli v registračním formuláři. Údaje vyplňované při registraci (tzn. e-mail a heslo) vám slouží k opětovnému přihlášení do webového rozhraní informačního systému Programu, prostřednictvím kterého se žádosti podávají.

Při vyplňování formuláře žádosti o podporu je nutné mít k dipozici Krycí list technických parametrů. Některé údaje v něm obsažené totiž budete při vyplňování žádosti potřebovat. Odesláním formuláře provedete elektronickou evidenci žádosti. Odeslání žádosti zároveň znamená i rezervaci příslušné výše finančních prostředků pro vaši žádost. V rámci evidence je žádosti přiděleno unikátní číslo žádosti.

5. Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh

Vygenerovaný formulář žádosti je nutné vytisknout a spolu s dalšími přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) ve fyzické podobě na některé z krajských pracovišť Fondu nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti.

6. Kontrola žádosti

Nejprve je žádost spolu s dokumenty kontrolována z hlediska úplnosti a formální správnosti (lhůta na formální kontrolu je zpravidla 3 týdny). Po úspěšně uzavřené formální kontrole pak následně specifická kontrola, při níž se ověřuje věcná správnost žádosti (specifická kontrola trvá také zpravidla 3 týdny). Fond může oba kroky kontroly sloučit do jediné, jsou-li žádost a dodané podklady k žádosti dostatečné pro provedení specifické kontroly. V případě nedostatků vás Fond písemně (emailem) vyzve k jejich odstranění.

7. Akceptace žádosti

Bude-li vaše žádost po formální i věcné stránce v pořádku, Fond vás bude písemně informovat o její akceptaci. Akceptační dopis bude obsahovat lhůtu, ve které je třeba podporovaná opatření zrealizovat a doložit dokumenty nutné pro vydání vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu. U správně podaných žádostí je žadatel o akceptaci informován zpravidla do 6 týdnů od podání žádosti.

8. Zajistěte si odborný technický dozor

V souladu s podmínkami Programu je vaší povinností zajistit odborný technický dozor. Na odborný technický dozor můžete samozřejmě také dostat státní podporu.

9. Zvolte si konkrétní materiály a dodavatele

Při realizaci úsporných opatření jste povinni prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu, a to doložením patřičných dokumentů. V případě, že vyberete výrobky ze Seznamu výrobků a technologií splnění technických vlastností dokládat nemusíte.

Opatření z oblasti podpory A a C musí realizovat dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu. Všechna opatření je třeba provést podle schváleného odborného posudku a jejich realizaci je třeba dokončit a doložit příslušnými dokumenty nejpozději do konce doby stanovéné v akceptačním dopise. Tato lhůta se počítá ode dne akceptace žádosti a pro jednotlivé oblasti podpory je stanovena následovně:

 • 18 měsíců pro oblast podpory A
 • 24 měsíců pro oblast podpory B
 • 9 měsíců pro oblast podpory C

10. Závěrečné vyhodnocení žádosti

Řádné dokončení realizace podporovaných opatření je nutné doložit Fondu předložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů a pokynů uvedených v sekci doložení realizace, a to nejpozději do konce doby stanovené v akceptačním dopise. Fond provede kontrolu, v případě zjištění nedostatků vás písemně vyzve k jejich odstranění.

11. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vyhodnotí-li Fond žádost i realizaci opatření jako bezchybné, bude k vaší žádosti vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“). Tento dokument vám bude zaslán poštou. Spolu s těmito dokumenty vám bude zaslán také formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, ve kterém musíte vlastnoručním podpisem (požadován je úředně ověřený podpis žadatele) potvrdit souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musíte doručit (osobně nebo doporučenou poštou) ve stanovené lhůtě na KP Fondu. Nedoručení potvrzení o přijetí dotace Fondu bude považováno za porušení podmínek Programu.

12. Výplata dotace

SFŽP provede výplatu dotace na váš bankovní účet zpravidla do tří týdnů ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

Zdroj a další informace: www.novazelenausporam.cz

 • Kovalprojekt s.r.o  IČO: 07563744  | DIČ: CZ07563744
  Kovaltech s.r.o.  | IČO: 09937676
  Ing. Lukáš Koval | IČO: 76517179

  🔰Kancelář:
  Hrnčířská 2080/24
  748 01 Hlučín
  Czech republic

  🔰Fakturační údaje:
  Viléma Balarina 1959/6
  748 01 Hlučín
  Czech republic

  Kontakt:
  Ing. Lukáš Koval|ČKAIT: 1103572
  📞 +420 777 624 424
  ✉️ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  🌐 www.kovalprojekt.cz
  📯 cfdzyfc



kovalprojekt.cz © | HV

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Rozumím