Stavební dozor investora

Stavební dozor investora nebo-li stavebníka jak se také úvádí je nezbytný prvek v úspěšném procesu výstavby, který hájí vaše zájmy, šetří váš čas a peníze! Náklady na výkon technického dozoru činí přibližně 1 % z celkové ceny díla, ale může Vám ušetřit mnohonásobně více. Objednáním technického dozoru eliminujete vady a případné poruchy domu, které se mohou negativně projevit až při jeho užívání nebo podstatným zkrácením jeho životnosti. 

Hlavní náplň činnosti stavebního dozoru jsou:

 • prostudování a posouzení jednotlivých předložených nabídek na realizaci stavby z technickéhohlediska,doporučení nejvýhodnějších nabídek (v případě provádění stavby dodavatelskou firmou)
 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv (mezi dodavatelem stavby nebo její části a investorem ) a s obsahem stavebního povolení (ohlášení)
 • odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku (v případě provádění stavby svépomocí platí jen pro dílčí části stavby, profesí)
 • sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (projektová dokumentace, smlouvy, časový harmonogram, případně další požadavky investora předané v písemné podobě)
 • dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení (ohlášení) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby dle termínů stanovených ve stavebním povolení (ohlášení)
 • fotodokumentace stavby
 • sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů (v případě provádění stavby svépomocí se rozumí především u těch částí stavby, které budou prováděny dodavatelsky)
 • účast na kontrolních dnech a při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev
 • technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a skutečně provedených prací
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků
 • účast na kolaudačním jednání (bude-li stavba kolaudována) nebo při uvedení stavby do užívání

Kontaktujte nás:

Ing.Lukáš Koval | ČKAIT:1103572

e-mail: lukas@kovalprojekt.cz

telefon: +420 777 624 424

IČO: 765 17 179

Kancelář:

Viléma Balarína 1959/6| 748 01 Hlučín | Czech republic

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtyři a čtyři 
Zpráva: